Tel +31 6 19 02 54 97

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder;

Verkoper: Small Visuals gevestigd te Veenoord, alsmede alle met haar gelieerde vennootschappen en ondernemingen.

Klant : iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat dan wel onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst.

Order : iedere opdracht van Klant aan Verkoper.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verkoper en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle ( rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.

Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en rechtshandelingen van Verkoper en Klant.

2.2. Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij de Verkoper niet optreedt in haar hoedanigheid als verkoper.

2.3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten.

3.1. Een aanbieding of (prijs) opgave bindt Verkoper niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

3.2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Verkoper een Order schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een Order wordt gegeven.

3.3. Alle opgaven door Verkoper van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Verkoper kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.

3.4. Wanneer de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van Verkoper of van de verstrekte monsters, tekeningen of modellen dat Klant zich niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

4. Wijzigingen en aanvullingen.

4.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Verkoper zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

5. Toepasselijkheid

Prijzen. 5.1. Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s of andere valuta, indien vermeld en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld komen ten laste van Klant de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

5.2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Verkoper worden geheven c.q. door derden ten laste van Verkoper worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen heeft Verkoper het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Klant door te berekenen.

6. Betaling.

6.1. Klant zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen veertien dagen na factuurdatum aan Verkoper betalen. Alle betalingen zullen ter keuze van Verkoper te hare kantore of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van Verkoper wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques.

6.2 Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. Klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Verkoper op te schorten.

6.3. Indien op enig moment bij Verkoper gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Klant, heeft Verkoper het recht alvorens (verder) te presteren, van Klant te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die Verkoper al dan niet opeisbaar op grond van de Overeenkomst van Klant heeft of zal hebben te vorderen zulks ter beoordeling van Verkoper.

6.4. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Klant in verzuim. Klant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met 5%.

6.5. Indien Klant jegens Verkoper in verzuim is, is hij verplicht Verkoper de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 2% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 250,- EURO, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6.6. Indien Verkoper nadat Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Klant richt, doet dit niet af aan het aan het bepaalde in 6.4. en 6.5.

7. Eigendomsvoorbehoud.

7.1. De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijk aflevering, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

7.2. Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan is Klant niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Klant is slechts gerechtigd de Producten waarvan Verkoper eigenaar is aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Klant’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

7.3. Indien en zolang Verkoper eigenaar van de Producten is, zal Klant Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Klant Verkoper op Verkoper’s eerste verzoek mededelen waar de Producten, waar Verkoper eigenaar van is, zich bevinden.

7.4. Bij beslag (voorlopige) surseance‚ van betaling of faillissement zal Klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom) rechten van Verkoper. Klant staat er voor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

7.5. De Klant verbindt zich zodra Verkoper de wens daartoe te kennen geeft, op afgeleverde Producten die door betaling eigendom van Klant zijn geworden en zich nog in handen van Klant bevinden (al dan niet in be- of verwerkte vorm), een eerste pandrecht als bedoeld in art. 3:237 BW te vestigen ten gunste van Verkoper tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde die Verkoper dan uit welken hoofde dan ook jegens Klant mocht hebben.

7.6. Koper verbindt zich, vorderingen die hij jegens zijn afnemer verkrijgt niet aan derden over te dragen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Voorts verbindt Klant zich bedoelde vorderingen, zodra Verkoper de wens daartoe te kennen geeft, aan Verkoper het eerste pandrecht te geven op de wijze als aangegeven in art 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, tegen Klant.

8. Verpakkingsmateriaal.

8.1. Duurzaam opmaak- en verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Verkoper.

8.2. Indien Klant het opmaak- en verpakkingsmateriaal dat eigendom van de Verkoper is niet binnen een door Verkoper te stellen termijn in bruikbare staat aan Verkoper retourneert, heeft Verkoper het recht de vervangingswaarde aan Klant in rekening te brengen.

9. Afleveringstermijn.

9.1. Een door Verkoper opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van derden op de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door Verkoper zoveel mogelijk in acht worden genomen.

9.2. Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Verkoper.

9.3. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat, Klant is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

9.4. Verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

10. Aflevering en risico.

10.1. De aflevering van de Producten, de bepalingen omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals exw., franco, f.o.b., c.i.f. en c.f en in al zulke gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing.

10.2. Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan Klant. Verkoper zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Klant zal de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de kennisgeving af nemen.

10.3. Neemt Klant de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is in dit geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Klant blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd echter in voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

11. Overmacht.

11.1. Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

11.2. Indien de overmacht machtstoestand 2 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

11.3 Ingeval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Verkoper als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid , waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de Verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend : stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Verkoper of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.5. Verkoper zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

12. Inspectie en klachten.

12.1. Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan de Verkoper worden gemeld., onder vermelding van kist- of baalnummer, en onder overlegging van bewijsstukken.

12.2 Gebreken ,die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Verkoper worden gemeld, onder vermelding van kist- of baalnummer, en onder overlegging van bewijsstukken.

12.3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, maatvoering, afwerking, verpakking en/of aanduiding van de Producten worden niet als gebrek aangemerkt tenzij deze een substantiële vermindering van de bruikbaarheid van de Producten (of de Producten waarvan zij deel uitmaken ) tot gevolg hebben.

12.4. Na het constateren van enig gebrek is Klant verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

12.5. Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Verkoper in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking, en/of de installatie.

12.6. Indien Klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Klant geen aanspraken ter zake.

12.7. Het staat Klant niet vrij de Producten te retourneren, voordat Verkoper daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is geklaagd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Verkoper.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring.

13.1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevend personeel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper jegens Klant beperkt tot netto koopprijs van een Product waarvan de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper is ontstaan.

13.2. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ,is Verkoper nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Klant of een derde, daaronder mede begrepen bedrijfs- of milieuschade en immateriële schade.

13.3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevend personeel, zal Klant Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, waaronder vergoeding van schade, kosten of renten, verband houdende met de Producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten.

14. Intellectuele eigendom.

14.1. Klant verkrijgt door Overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.

14.2. Verkoper verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op de in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. Ingeval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Verkoper zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Klant heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover de instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

14.3. Klant zal Verkoper onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. Ingeval van een dergelijke aanspraak is alleen Verkoper bevoegd daartegen, mede namens Klant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen dan wel een regeling overeen te komen. Klant zal zich van die maatregelen onthouden voor zover dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd.

15. Overige verplichtingen van de Klant.

15.1. Klant staat er voor in dat de Producten op een daartoe geschikte plaats wordt opgeslagen.

15.2. Klant zal Verkoper alle voor de uitvoering van Verkoper’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

15.3. Klant draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen aflever, afname- en installatietijdstippen.

16. Verzuim / ontbinding.

16.1. Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Verkoper gerechtigd :

- de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

- de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.2. Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Klant, zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Klant binnen redelijke tijd meedeelt betaling van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval is Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst (en) op te schorten totdat betaling voldoende is zeker gesteld.

16.3. Het bepaalde in 16.1 of 16.2 doet niet af aan de overige rechten van Verkoper op grond van de wet.

16.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 16.1 of 16.2 zijn alle vorderingen van Verkoper op Klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper bevoegd de Producten waarvan zij de eigendom heeft voorbehouden, terug te nemen en daartoe de terreinen en gebouwen van Klant te betreden.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen.

17.1. Het is Verkoper toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. Klant is hiertoe slechts gerechtigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. In het geval verplichtingen van Verkoper worden overgedragen dient Verkoper Klant hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden.

18. Overeenkomsten tot het verrichten van werk c.q. diensten.

18.1. Ingeval de Order een opdracht ter be- of verwerking van door Klant aan Verkoper aan te leveren zaken betreft, zal Klant deze zaken naar het redelijk oordeel van Verkoper in voldoende mate (doen) verzekeren. Klant zal Verkoper hiertoe op eerste verzoek het verzekeringsbewijs doen toekomen. In alle gevallen blijft het risico met betrekking tot de ter be- of verwerking aangeleverde zaken bij Klant.

18.2. Bij aanlevering van de zaken als in het vorige lid bedoeld vestigt Klant ten behoeve van Verkoper een pandrecht op deze zaken tot meerdere zekerheid van al hetgeen Klant uit welken hoofde dan ook aan Verkoper verschuldigd is of al worden. Voor zover door de be- of verwerking van bedoelde zaken nieuwe zaken mochten ontstaan, vestigt de Klant nu reeds voor alsdan ten behoeve van Verkoper een pandrecht als bedoeld in de vorige zin op deze nieuwe zaken.

19. Workshops.

8. Verpakkingsmateriaal.

19.1. Workshops kunnen tot maximaal 4 weken van te voren worden geboekt (tenzij anders overeengekomen)

19.2. De betaling van de workshop dient uiterlijk 21 dagen voor de geplande datum op de rekening te zijn bijgeschreven.

19.3. Bij het annuleren van de workshop tot 21 dagen voor aanvang wordt het volledige cursusbedrag geretourneerd. Bij het annuleren tot 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het cursusbedrag geretourneerd. Bij annuleren binnen 7 dagen kunt u geen aanspraak meer maken op het reeds betaalde cursusbedrag.

19.4. Als het minimaal aantal deelnemers (6) niet wordt behaald, weeralarm code ROOD wordt afgegeven of i.v.m. ziekte of een andere dringende reden niet kan, zal de workshop verplaatst worden naar een nader vast te stellen datum. Uiteraard zullen wij eerst proberen alles zoveel mogelijk door te laten gaan. Small Visuals is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor, om i.v.m. ziekte of letsel, reeds geplaatste boekingen te annuleren. Reeds betaald geld word dan binnen 2 werkdagen geretourneerd.

19.5. De kilometers worden doorberekend á € 0,40 per kilometer. Reiskosten worden gerekend met Google Maps.

20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter.

20.1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

20.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) is uitgesloten.

20.3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Amsterdam, met dien verstande dat Verkoper het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Klant aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

21. Ontbindingsrecht.

21.1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

21.2. De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

21.3. Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u Small Visuals.com via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail aan edwin@smallvisuals op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden. Wij zullen u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

21.4. Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

22. Gevolgen van ontbinding.

22.1. Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, en na het ontvangen van de goederen, van ons terug.

22.2. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te ontbinden aan ons heeft medegedeeld, aan Small Visuals, Edwin Weimer, terug te zenden of te overhandigen.

22.3. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

22.4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

22.5. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

22.6. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.